Specialiseret autismecenter i Fredericia

Illustration: Wienberg Architects

Illustration: Wienberg Architects

En donation på 9 millioner kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond til Region Syddanmarks nye specialiserede autismecenter gør det muligt at opføre et aktivitetshus og en gangbro, som giver bedre adgang til områdets naturoplevelser og lokalområde i det hele taget. Tiltagene vil kunne understøtte beboernes aktiviteter og dermed bidrage til bedre livskvalitet for mennesker med autisme i Region Syddanmark.

Det første spadestik til opførslen af det nye autismecenter i Fredericia blev taget i marts i år. Når centeret er færdigt, kommer det til at rumme 21 boliger til borgere, som har brug for støtte i hverdagen.

Den nye gangbro kommer til at være en åben grænse mellem borgernes trygge base i deres hjem på centeret, den mere vilde natur og de øvrige omgivelser. På samme måde kommer det nye aktivitetshus til at være en god ramme for aktiviteter, som mennesker med autisme ellers kan have svært ved at deltage i. Aktivitetshuset kommer til at danne ramme for f.eks. motion, computerspil og sociale arrangementer med ligesindede og familier, og vil dermed være med til at give gode oplevelser.

FAKTA

PROJEKT: Aktivitetshus og gangbro til autismecenter i Fredericia
ORGANISATION: Region Syddanmark
PERIODE: 2023-2025
STØTTE: 9 millioner fra A.P. Møllerske Støttefond

SE LIGNENDE PROJEKTER
Sofiebo

Specialefterskolen Finderup Efterskole

Udvikling af nye fysiske rammer på Finderup Efterskole, der skaber større sammenhæng mellem bevægelse, udeliv, kreativitet, håndværk, socialt samvær og boglig undervisning.

Finderup Efterskole

Foto: Finderup Efterskole

På Finderup Efterskole får nogle af de unge, som har det allersværest med skolegang og trivsel, hjælp. For eksempel har flere af specialefterskolens elever inden de starter på efterskolen slet ikke været i skole gennem længere tid.

Gennem de seneste år har skolen oplevet en markant større søgning, og med en bevilling på 28 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan skolen nu se frem til bedre fysiske rammer.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter udviklingen af nye fysiske rammer på Finderup Efterskole, for at skabe større sammenhæng mellem bevægelse, udeliv, kreativitet, håndværk, socialt samvær og boglig undervisning. Det vil styrke efterskolens muligheder for at give den enkelte elev et bedre afsæt til livet efter efterskolen.

Et af hovedelementerne i projektet er en ny fløj, der skal indeholde en foredragssal, undervisningslokaler og et billedkunst- og håndarbejdslokale. Den nye fløj kommer til at forbinde skolens eksisterende hal og værksteder med hovedbygningen og vil samtidig tilføre et antal mindre, uformelle opholdsarealer, der kan understøtte de unges samvær. Også udenfor kommer der flere forskellige ”grønne rum”, som kan bruges til både undervisning og socialt samvær. Efterskolens historiske bygninger får derudover nyt liv med en ny hovedindgang og et nyt fælles mødested for elever og medarbejdere.

Projektet er resultatet af en længerevarende dialog på efterskolen mellem bestyrelsen, ledelsen, eleverne, medarbejderne og en række eksterne fagfolk.

FAKTA

PROJEKT: Forbedring af fysiske rammer på Finderup Efterskole
ORGANISATION: Finderup Efterskole
PERIODE: 2024-2025
STØTTE: 28 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond

Mere nordisk samhørighed i gymnasierne

Colourbox

Foto: Colourbox

Det nordiske trænges ofte i baggrunden af det europæiske og globale perspektiv. Men kriser og krig har skabt større opmærksomhed på, hvad de nordiske lande kan sammen. Med projektet NORDUNG tages første skridt til at styrke den nordiske bevidsthed blandt Nordens ungdom.

Projektets omdrejningspunkt er at udvikle undervisningsforløb, som kan støtte lærere i at arbejde med det nordiske perspektiv i fag som historie, samfundsfag, geografi samt i sprogfagene på Nordens gymnasier. Undervejs skal lærere og elever fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne udvikle, afprøve og kvalificere forløbene, som efterfølgende stilles til rådighed for alle lærere i Norden.

Øget nordisk samhørighed var et vigtigt tema for A.P Møller, og er fremhævet i Fondens fundats. Og ikke mindst blandt Nordens unge er der brug for at arbejde med forståelsen for det kulturelle og værdiskabende fællesskab i Norden. Netop i dette lys skal Fondens støtte til projektet ses.

Projektet forankres på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet i tæt samarbejde med Undervisningsplatformen Norden i Skolen v. Foreningerne Norden, som vil formidle de nye undervisningsforløb og materialer til undervisere over hele Norden.

Projektet vil involvere 25 gymnasier og bidrage til, at minimum 10.000 elever vil få et mere kvalificeret nordisk perspektiv i deres uddannelse.

FAKTA

PROJEKT: NORDUNG
ORGANISATION: Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
PERIODE: 2023-2026
STØTTE: 15 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden

Kommende lærere skal inspireres til at bruge teatret i undervisningen

9 børne- og ungdomsteatre samarbejder med landets professionshøjskoler om at bringe teatret ind i undervisningen

Foto: Parkteatret - Frederiksund Kommunes egnsteater

Foto: Parkteatret - Frederiksund Kommunes egnsteater

Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater skal i samarbejde med otte andre teatre og alle landets professionshøjskoler inspirere kommende lærere til at bruge teatret og scenekunsten i undervisningen af børn.

Ambitionen med projektet er at give de kommende lærere et forhold til teatret som kulturel dannelses- og undervisningsressource samt inspirere til at bruge teatret som en del af undervisningen i fag som dansk, historie og idræt. De i alt 9 børne- og ungdomsteatre går sammen om at spille forestillinger for omkring 3000 elever og 6000 lærerstuderende.

De otte samarbejdende teatre er Asterions Hus, Teater Baglandet, Bornholms Teater, Teater Jævn Teatret OM, Sjællands Teater / Fairplay, TEAM Teatret og ZeBU.

Projektet har modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 2,4 mio. kr. og gennemføres i 2023 og i starten af 2024.

FAKTA

PROJEKT: Børneteatret skal ind i skolen – kommende lærere bliver præsenteret for hvordan, teater kan bruges i undervisningen
ORGANISATION: Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater
PERIODE: 2023-2024
STØTTE: 2,4 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden

Flere unge skal kunne give livreddende førstehjælp

Foto: Dansk Råd for Genoplivning. Fotograf: Sanne Vils Axelsen

Foto: Dansk Råd for Genoplivning. Fotograf: Sanne Vils Axelsen

Flere unge skal kunne give livreddende førstehjælp. Det skal et nyt undervisningskoncept fra Dansk Råd for Genoplivning bidrage til.

Med en bevilling på 7,3 millioner kr. fra A.P. Møller Fonden udvikler Dansk Råd for Genoplivning undervisningsforløb- og materialer, som kan støtte lærere i at undervise elever i 6. – 8. klasse i livreddende førstehjælp og i symptomerne på stroke (blodprop og blødning i hjernen). Undervisningsforløbene kan bruges i fag som natur- og teknik og biologi eller i forbindelse med temadage. Her kan eleverne lære om både dem selv, deres hjerter og hjerner og samtidig lære at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop eller et stroke.

Undervisningsmaterialer, genoplivningsdukker og hjertestarter-trænere stilles gratis til rådighed for udvalgte skoler. Konceptet bliver udviklet i 2023 og udbredes på skoler rundt om i landet fra skoleåret 2024/25.

Ambitionen er, at 60.000 unge årligt får viden om, hvordan de kan træde til, hvis de er vidner til et hjertestop eller et stroke.

Hjertestop og stroke er blandt de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er lovpligtigt for skolerne at undervise i livreddende førstehjælp, men kun godt halvdelen af skolerne gør det i dag.

FAKTA

PROJEKT: Red Liv – temadage i grundskolen om hjertestop og stroke
ORGANISATION: Dansk Råd for Genoplivning
PERIODE: 2023-2026
STØTTE: 7,3 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden